چمدان : آبشارهای نیاگارا مجمموعه‌ای متشکل از سه آبشار هستند که در مرز آمریکا و کانادا در استان انتاریو از قلمروی کانادا و در ایالت نیویورک از قلمرو آمریکا جای دارد.