تصمیم محلی برای میراث ملی | دسترسی مردم به دهانه‌های سی و سه پل محدود می‌شود | طالبیان: تحمل و تامل کنید؛ ایده بهتری دارید ارائه کنید
  جفا در حق پل جلفا ؛ سی و سه پل گرفتار آزمون و خطا | واکنش‌ها به نرده‌‌‌هایی که سی و سه پل را محصور کردند