این امامزاده بارها به بهانه مرمت بخش‌های مختلف آن دستخوش تغییرات اساسی شده است این در حالی است که چندین بار هم مورد دستبرد قرار گرفته است.