چمدان: ثبت شهرهای جهانی از سال ۲۰۱۴ در دنیا از طریق شورای جهانی صنایع دستی شکل گرفت که هر سال از طریق مناطق پنجگانه صنایع دستی به وسیله ارزیابی از سوی داوران بین المللی شکل می‌گیرد.

ایران در منطقه آسیا اقیانوسیه این شورا قرار دارد و از سال ۱۳۹۴ با ثبت تبریز به عنوان شهر جهانی فرش دست بافت و اصفهان به عنوان شهر جهانی صنایع دستی به این اتفاق بزرگ در حوزه صنایع دستی پیوسته است.

اکنون ۲۸ شهر در دنیا به عنوان شهرهای جهانی صنایع دستی ثبت شده است.

زیلوبافی در میبد سابقه‌ای دیرینه دارد، برخی سابقه آن را به قرن هشتم و دوره مظفریان نسبت می‌دهند. قدیمی‌ترین و در عین حال نفیس‌ترین زیلوهای میبد به قرن ۱۲ تعلق دارد و بر روی آن بیست و چهار سجاده طراحی شده است.

نقش زیلوی میبد در خیابان‌های یزد