گهی درگذشت ناصرالدین میرزا ناصری فرزند مظفرالدین شاه قاجار در روزنامه کیهان

منبع: دیروزنامه