چمدان : سری نقشه‌های خلیج فارس در کتابخانه ایران‌شناسی را در زیر ببینید.

سری نقشه‌های خلیج فارس در کتابخانه ایرانشناسی | رسم کننده: Tanner, Henry Schenck, 1786-1858 | سال: ۱۸۶۴

 

سری نقشه‌های خلیج فارس (فتوحات اسکندر) | رسم کننده: Weller, Edward | سال: قبل از ۱۸۸۴ | توضیح: به آذربایجان واقعی و جمهوری آذربایجان توجه شود | این نقشه، جهان پس از نبرد اِفِسوس در سال ۳۰۱ ق.م را نشان می‌دهد. خلیج فارس بر اساس آثار کلاسیک یونانی و لاتینی نام اصیل خود را داراست

 

سری نقشه‌های خلیج فارس در کتابخانه ایرانشناسی | رسم کننده: Geographisches Institut (Weimar, Thuringia, Germany) | سال: حدود ۱۸۶۶

 

سری نقشه‌های خلیج فارس در کتابخانه ایرانشناسی | رسم کننده: Thomas, Cowperthwait & Company, Philadelphia | سال: ۱۸۵۲

 

سری نقشه‌های خلیج فارس در کتابخانه ایرانشناسی | رسم کننده: Colton, G. Woolworth (George Woolworth), 1827-1901 | سال: ۱۸۶۳

 

سری نقشه‌های خلیج فارس | رسم کننده: G.W. & C.B. Colton Company | سال: ۱۸۸۵ | توضیح: همسایگان ایران هنوز به شکل کنونی در نیامده بودند

 

سری نقشه‌های خلیج فارس در کتابخانه ایرانشناسی | رسم کننده: Rapkin, John, 1815-1876 | سال: ۱۸۵۰

 

سری نقشه‌های خلیج فارس در کتابخانه ایرانشناسی | سال: ۱۷۹۴ | رسم کننده:  Anville, Jean-Baptiste Bourguignon d’, 1697-1782

 

سری نقشه‌های خلیج فارس | رسم کننده: Dunn, Samuel | سال: ۱۷۹۴ | توضیح: به علت قدمت نقشه، مشخصات و مختصات جغرافیایی دقیقاً رعایت نشده است

 

سری نقشه‌های خلیج فارس در کتابخانه ایرانشناسی | رسم کننده: Meyer, Joseph, 1796-1856 | سال: ۱۸۴۵ | توضیح: خط قرمز شمالی قلمرو عثمانی را نشان می‌دهد

 

سری نقشه‌های خلیج فارس در کتابخانه ایرانشناسی | رسم کننده: James Wyld (1790−۱۸۳۶) | سال: ۱۸۵۶

 

سری نقشه‌های خلیج فارس | رسم کننده: Bellin, Jacques-Nicolas, 1703-1772 | سال: ۱۷۴۵ یا ۱۷۴۶ | توضیح: نام خلیج فارس در گوشه سمت چپ درج شده است

 

سری نقشه‌های خلیج فارس در کتابخانه ایرانشناسی | رسم کننده: Willem Janszoon Blaeu (1571-1638) | سال: ۱۶۶۲ (کپی از نقشه اصلی در این سال)

 

سری نقشه های خلیج فارس در کتابخانه ایرانشناسی | رسم کننده: Jodocus Hondius (1563-1612) | سال: ۱۶۱۶(کپی)

 

سری نقشه‌های خلیج فارس در کتابخانه ایرانشناسی | رسم کننده: Weigel, Christoph, 1654-1725 | سال: ۱۷۲۰

 

سری نقشه‌های خلیج فارس | رسم کننده: Jean-Frédéric Phélypeaux, Count de Maurepas (1701-81) | سال: ۱۷۴۰

 

سری نقشه‌های خلیج فارس | نقشه در سال ۱۵۷۸ کشیده شده و بین سال‌های ۱۵۸۴ تا ۱۷۰۴ بارها کپی شده است | توضیح: بر اساس توصیف بطلمیوس در قرن ۲ میلادی این نقشه بر اساس قدیمی‌ترین توصیفات از منطقه ترسیم شده و چنانچه مشخص است اندازه واقعی عوارض حغرافیایی به خصوص خلیج فارس به هیچ وجه رعایت نشده است

 

سری نقشه های خلیج فارس در کتابخانه ایرانشناسی | رسم کننده: Pieter van der Aa (1659-1733) | سال: ۱۷۰۷

 

سری نقشه‌های خلیج فارس | رسم کننده: ترسیم بر اساس توصیف بطلمیوس | سال: بر اساس ویرایش ۱۴۰۷ | توضیح: نسخه دیگری از نقشه در بالا موجود است