چمدان : «دولت بهار » کانال اطلاع رسانی نزدیکان احمدی نژاد نوشت: درپی انتشار مصاحبه احمدزاده کرمانی در سایت امنیتی مشرق، حمید بقایی به ادعاهای وی چنین پاسخ داد:
۱- اولاً این فرد خودش بخوبی از دلایل عزلش از ریاست سازمان میراث فرهنگی در سال ۱۳۹۰ آگاه است و می داند که با این ادعاهای دروغ، دلایل و غم و غصه های ناشی از آن برطرف نخواهد شد.
۲- ثانیاً نظر به جوانی و تازه واردی او در عرصه سیاسی برای رعایت حالش به وی ۲۴ ساعت مهلت داده میشود تا تمام مستندات متقن و روشن مربوط به خروج ۹۶۰ هزار شیء تاریخی از موزه ملی ایران و دخالت بقایی در فروش شرکت ۱۰۰۰ میلیاردی توسعه گردشگری به ۲۰ میلیارد تومان را منتشر نماید در غیراینصورت فرزند خلف پدرش نیست.
۳- ثالثاً باید به این فرد گفت که دیر آمدی و بی خود حیثیتت را خرج هیچ و پوچ کردی! باور کند نان حلال و شرف انسانی چیز خوبی است!