چمدان : دهانه برخوردی به حفره و گودالی گفته می‌شود که در اثر برخورد سیارک و شهاب‌سنگ به سطح سیاره‌ها و قمرهای سیارات به‌وجود می‌آید. در منظومه خورشیدی دو دهانه برخوردی نام‌های آشنایی برای ایرانی‌ها دارند؛ دهانه فردوسی و دهانه نصرالدین.

دهانه فردوسی در سیاره عطارد در بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی نامگذاری شده است و دهانه نصرالدین در شارون که از قمرهای سیاره کوتوله پلوتو قرار دارد نامش را از ملانصرالدین، شخصیت ادبیات فولکلور خاورمیانه می‌گیرد.

دهانه فردوسی در سیاره عطارد در بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی نامگذاری شده است

 

دهانه نصرالدین در شارون که از قمرهای سیاره کوتوله پلوتو قرار دارد نامش را از ملانصرالدین، شخصیت ادبیات فولکلور خاورمیانه می‌گیرد