چمدان: گردشگری ایران در اواخر دهه چهل روند رو به رشدی داشته است. این روند به استناد آمار گردشگران ورودی آن سال‌ها قابل مشاهده است. براساس جدول آماری سال‌های ۴۸ تا ۵۰ سازمان جلب سیاحان ایران، افغان‌ها، پاکستانی‌ها و آمریکایی در صدر لیست ورود به ایران بودند. پس از این سه کشور نیز انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها و آلمان‌ها بیشتر به ایران سفر می‌کردند.

در سال ۱۳۴۸ حدود ۳۱ هزار آمریکایی وارد ایران شدند و در سال‌ها ۴۹ و ۵۰ این آمار به ترتیب ۳۴ هزار و ۳۹ هزار نفر بوده است. افغان‌ها در سال ۴۸ حدود ۲۵ هزار نفر ورود به ایران داشتند که این آمار در سال‌های بعد به بالای ۵۰ هزار نفر می‌رسد.

براساس این آمار ایران در سال ۱۳۴۸ در مجموع ۲۴۱ هزار و ۱۹۸ گردشگر ورودی داشته است.  این آمار در سال ۱۳۴۹ به ۳۲۲ هزار نفر و در سال ۱۳۵۰ به ۳۵۰ هزار نفر می‌رسد.

مسافران خارجی ایران قبل از انقلاب - توریست های قبل انقلاب - توریست های زمان شاه - توریست های ایران - گردشگران خارجی ایران زمان شاه