چمدان:  چهارمین رالی خودروهای تاریخی بین دو کاخ نیاوران و سعدآباد برگزار شد. عکس‌های احمد پیشکار را از این رالی ببینید: