چمدان: اینفوگرافیک زیر کمک می‌کند تا رانندگان با رعایت بستن زنجیرچرخ در زمستان و روزهای یخبندان و برفی از حوادث در سفرهای جاده‌ای بکاهند.

چطور زنجیر چرخ ببنیدیم - سفرهای زمستانی - توصیه به رانندگان در زمستان - رانندگی در زمستان - سفر در برف - سفر در یخبندان - رانندگی در یخبندان