چمدان: نسرین قهرمانی سرپرست هیت باستاستان شناسی امروز «دوشنبه » با اعلام این خبر گفت : سال ۱۳۹۳ آثار تاریخی فرهنگی در محدوده سد بررسی و شناسایی و طی آن ۲۸ اثر تاریخی فرهنگی مستندنگاری شد.

این باستان شناس افزود : در سال ۱۳۹۶ همین محدوده در وسعت بیشتری در قالب یک طرح پژوهشی به منظور یافتن استقرارهای عصر مفرغ و آهن مرتبط با کورگانها به شناسایی ۳۴ اثر تاریخی فرهنگی دیگر منجر شد.

قهرمانی تصریح کرد : علاوه بر مستندنگاری آثار جدید چشم انداز باستان شناختی آثار یافت شده بر اساس ارتفاع از سطح دریا، منابع آبی، شیب زمین و توپوگرافی در برنامه global mapper تحلیل شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ،او گفت : در فصل جدید کاوش، علاوه بر نجات بخشی آثار در محدوده خطر، هدف پی بردن به دلایل تغییرات جمعیتی از هزاره دوم پیش از میلاد است.

سرپرست هیت باستان شناسی اظهار داشت :با توجه به اینکه کورگان ها حاوی تدفین انسانی و حیوانی هستند ضرورت انجام آزمایش های DNA برای پی بردن به تغییرات جمعیتی از اهداف علمی این طرح خواهد بود.

دومین فصل کاوش آثار تاریخی فرهنگی سد پیغام چای استان آذربایجان شرقی با مجوز ریاست پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، در حال انجام است .