چمدان :  اسحاق جهانگیری صبح یکشنبه در جلسه ستاد اقتصادی ساماندهی امور ارزی تاکید کرد: نباید هیچ یک از مراجعان به سفارتخانه‌های خارجی در کشور برای دریافت ویزا با مشکل تامین ارز مواجه باشند.

وی افزود: وزارت امور خارجه موظف شده است تا با همکاری بانک مرکزی و سفارتخانه‌های خارجی موانع موجود در این زمینه را به سرعت برطرف کند.

معاون اول رییس جمهوری گفت: سیاست‌های جدید ارزی در مقطع کنونی، با هدف تخصیص منابع ارزی به نیاز‌های اصلی کشور تنظیم شده است و این به معنای فراموش شدن انتظارات و نیاز‌های واقعی و ضروری ارزی جامعه نیست.

  تغییر روش تأمین ارز مسافران | تأمین تمام ارز مسافرتی از طریق دفاتر مسافرتی