چمدان: در بیشتر مواقع با تاخیر یا باطل شدن یک پرواز مسافران سرگردان در فرودگاه نمی‌دانند که شرکت‌هواپیمایی چه وظیفه‌ای در برابر آنها دارد در حالی که دستورالعمل حقوق مسافر در پروازهای داخلی مشخص می‌کند که شرکت‌های هواپیمایی در صورت تاخیر و یا ابطال یک پرواز داخلی چه کاری باید انجام دهند و مسافران چه میزان می‌توانند پول بلیت خود را بازگردانند. این دستورالعمل شامل بلیت‌های چارتر نمی‌شود.

 

  • ابطال پرواز از سوی شرکت هوا پیمایی
 از زمان خرید تا یک هفته قیل از پرواز  * پرداخت کامل وجه بلیت توسط شرکت هواپیمایی
 ابطال از ۶ روز تا ٢۴ ساعت  * پرداخت کامل وجه بلیت

 * ارائه یک فقره بلیت با ٣٠٪ تخفیف و مشابه از نظر مسیر و کلاس پروازی به مسافر توسط شرکت هواپیمایی

ابطال از ٢۴ ساعت مانده تا زمان پرواز  * پرداخت کامل وجه بلیت

 * ارائه یک فقره بلیت نیم بها و مشابه از نظر مسیر و کلاس پروازی به مسافر توسط شرکت هواپیمایی

 ابطال پرواز به دلیل شرایط جوى فرودگاه مبدا، مقصد و مسیر  * پرداخت کامل وجه بلیت توسط شرکت هواپیمایی

 

 

  • تاخبر پروازها
 تاخیر ١تا ٢ساعت  * پذیرایى، مشروط به وجود زمان کافی و ایجاد نکردن تاخیر بیشتر
 تاخیر بیش از ٢ساعت تا ۴ ساعت  *  انجام پذیرایی

 *  انجام اقدامات لازم جهت اعزام با سایر شرکت‌های هواپیمایی  

 *  یا انتقال به مقصد نهایی از طریق مسیرهای جایگزین

 *  نهایتا پرداخت کامل وجه بلیت در صورت انصراف مسافر از ادامه پرواز توسط شرکت‌های هواپیمایی 

 

 تاخیر بیش از ۴ ساعت

 

 *  در صورتی که منجر به پرواز شود: ارائه یک فقره بلیت با تخفیف ۳۰ درصد مشابه از لحاظ مسیر و کلاس پروازی توسط شرکت‌های هواپیمایی 
 * در صورتی که منجر به ابطال پرواز شود: پرداخت کامل وجه بلیت و ارائه بک فقره بلیت با تخفیف ۵۰ درصد مشابه  از نظر مسیر و کلاس پروازی توسط شرکت هواپیمایی