چمدان: مرکز آمار ایران اعلام کرد: تعداد کل سفرها در بهار ١٣٩٧، حدود ١١٣ میلیون سفر بود که نسبت به بهار ١٣٩۶ حدود ۹٫۳ درصد افزایش یافته است.

نتایج طرح آمارگیری از گردشگران ملی در بهار ١٣٩٧ حاکی است در فصل بهار ١٣٩٧ بیش از ١٧ میلیون خانوار کشور حداقل یک سفر داشته‌اند که نسبت به خانوارهای سفر رفته در زمان مشابه سال قبل (بهار ١٣٩۶)، ۱٫۱ درصد افزایش یافته است.

نتایج این طرح نشان دهنده آن است که خانوارها به طور متوسط برای هر سفر ۷۷۵ هزار تومان هزینه کرده‌اند که نسبت به هزینه‌های سفر هر خانوار در بهار ١٣٩۶ حدود ۶٫۷ درصد افزایش یافته است.

تعداد سفرهای داخلی در بهار ۹۷ حدود ١١٢ میلیون و ٣٠٠ هزار سفر بود که نسبت به مدت مشابه سال ۹۶، حدود ٩.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

تعداد سفرهای خارجی در مدت یاد شده بیش از ۶۶۵ هزار سفر بود که نسبت به فصل بهار سال قبل از آن ١٢.٧ درصد کاهش داشته است.

متوسط هزینه هر سفر داخلی برای یک نفر بیش از ١٠٠ هزار تومان بوده است که نسبت به بهار ١٣٩۶ حدود ۰٫۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

به طور میانگین، سفرهای داخلی با اقامت شبانه برای یک نفر حدود ١٧٠ هزار تومان و سفرهای داخلی بدون اقامت شبانه برای یک نفر حدود ۵٠ هزار تومان هزینه داشته است.

با وجود کاهش تعداد سفرهای خارجی، متوسط هزینه هر سفر خارجی برای یک نفر در بهار ١٣٩٧، حدود دو میلیون و ٨٠٠ هزار تومان بوده که نسبت به بهار ١٣٩۶ حدود ۱۰٫۷ درصد افزایش داشته است.

در مجموع، میانگین هزینه هر سفر (متوسط هزینه‌های سفرهای داخلی و خارجی) در بهار ١٣٩٧، بیش از ١١٧ هزار تومان بوده که کاهش ۱٫۳ درصدی نسبت به بهار سال ١٣٩۶ داشته است.

پارامتر مورد بررسی در زمینه سفر

بهار ۱۳۹۷ نسبت به بهار ۱۳۹۶

تعداد کل سفرها

۱۱۳ میلیون نفر

۹٫۳  درصد افزایش

حداقل یک سفر

بیش از ١٧ میلیون خانوار

۱٫۱ درصد افزایش

حداقل هزینه برای هر سفر

متوسط ۷۷۵ هزار تومان

۶٫۷ درصد افزایش

سفرهای داخلی

حدود ١١٢ میلیون و ٣٠٠ هزار سفر

٩.۴ درصد افزایش

سفرهای خارجی

بیش از ۶۶۵ هزار سفر

١٢.٧ درصد کاهش

متوسط هزینه هر سفر داخلی برای یک نفر

بیش از ١٠٠ هزار تومان

۰٫۶ درصد افزایش

سفرهای داخلی با اقامت شبانه برای یک نفر

حدود ١٧٠ هزار تومان

 

سفرهای داخلی بدون اقامت شبانه برای یک نفر

حدود ۵٠ هزار تومان

 

متوسط هزینه هر سفر خارجی برای یک نفر

حدود دو میلیون و ٨٠٠ هزار تومان

۱۰٫۷ درصد افزایش

میانگین هزینه هر سفر (متوسط هزینه‌های سفرهای داخلی و خارجی) بیش از ١١٧ هزار تومان

کاهش ۱٫۳ درصدی