چمدان: هتل بالی کویر از حضور اولین گروه گردشگران امریکایی پس ازدوره جدید ریاست جمهوری امریکا در اینستاگرام خود عکسی را منتشر کرد.