اصفهان کهن در نقش جهان | بازنمایی نمایشی اصفهان کهن

اصفهان کهن در نقش جهان | بازنمایی نمایشی اصفهان کهن

اصفهان کهن در نقش جهان | بازنمایی نمایشی اصفهان کهن

اصفهان کهن در نقش جهان | بازنمایی نمایشی اصفهان کهن

اصفهان کهن در نقش جهان | بازنمایی نمایشی اصفهان کهن

اصفهان کهن در نقش جهان | بازنمایی نمایشی اصفهان کهن

اصفهان کهن در نقش جهان | بازنمایی نمایشی اصفهان کهن

اصفهان کهن در نقش جهان | بازنمایی نمایشی اصفهان کهن

اصفهان کهن در نقش جهان | بازنمایی نمایشی اصفهان کهن

اصفهان کهن در نقش جهان | بازنمایی نمایشی اصفهان کهن

اصفهان کهن در نقش جهان | بازنمایی نمایشی اصفهان کهن

اصفهان کهن در نقش جهان | بازنمایی نمایشی اصفهان کهن

اصفهان کهن در نقش جهان | بازنمایی نمایشی اصفهان کهن

اصفهان کهن در نقش جهان | بازنمایی نمایشی اصفهان کهن

اصفهان کهن در نقش جهان | بازنمایی نمایشی اصفهان کهن

اصفهان کهن در نقش جهان | بازنمایی نمایشی اصفهان کهن

 

 

  نماد و روز اصفهان تصویب شد | کاشیکاری کدام بنای تاریخی نماد اصفهان شد؟
عکس: رسول شجاعی