چمدان :   برج طغرل در شهر ری بنایی خشتی  و آجری متعلق به دوره سلجوقی است که ۲۰ متر ارتفاع دارد. این برج  استوانه‌ای شکل بدون سقف یک ساعت آفتابی بزرگ است که از طریق تابش آفتاب بر کنگره‌های آن می‌توان زمان را تشخیص داد.

دیواره این برج تو خالی است و از میانه آن دربی به سمت راه پله داخلی گشوده می‌شود.

 

برج طغرب | عکس: آیسان زرفام