چمدان :  این عکس‌ها نشاندهنده وضعیت بافت تاریخی باقی مانده شهر کرمان، یعنی محدوده بازار (مجموعه گنجعلیخان، حاج آقا علی و ابراهیمخان)، محله پای کتنگ، محله شاه عادل، گبر محله، میدان مشتاق، محله شهر، گودال خشت مال‌ها، مسجد ملک و محله گلبازخان است.

 

بافت تاریخی کرمان | عکس: امید ابراهیمی

 

بافت تاریخی کرمان | عکس: امید ابراهیمی

 

بافت تاریخی کرمان | عکس: امید ابراهیمی

 

بافت تاریخی کرمان | عکس: امید ابراهیمی

 

بافت تاریخی کرمان | عکس: امید ابراهیمی

 

بافت تاریخی کرمان | عکس: امید ابراهیمی

 

بافت تاریخی کرمان | عکس: امید ابراهیمی

 

بافت تاریخی کرمان | عکس: امید ابراهیمی

 

بافت تاریخی کرمان | عکس: امید ابراهیمی

 

بافت تاریخی کرمان | عکس: امید ابراهیمی

 

بافت تاریخی کرمان | عکس: امید ابراهیمی

 

بافت تاریخی کرمان | عکس: امید ابراهیمی

 

بافت تاریخی کرمان | عکس: امید ابراهیمی

 

بافت تاریخی کرمان | عکس: امید ابراهیمی

 

بافت تاریخی کرمان | عکس: امید ابراهیمی

 

بافت تاریخی کرمان | عکس: امید ابراهیمی