چمدان: این میهمانداران بر اساس عکسی که عصر جنوب منتشر کرده است با تجمع روی ریل، خط آهن را مسدود کردند.

اعتراض میهمانداران قطار - خط آهن را بستند