چمدان: احمد مسجد جامعی، عضو شورای شهر تهران در بازدید از میدان حسن آباد گفت: قبلا گفته بودند که اسناد سوخته اما اکنون مشخص شده که اسناد به جای امن منتقل شده و از بین نرفته است.

  وصیت‌ مصدق سوخت | ‬آتش‌سوزی‭ ‬میدان تاریخی حسن آباد عمدی‭ ‬بود؟

عضو شورای شهر تهران در این بازدید پیشنهاد کرد این سندها به یک سند شناس نشان داده شود. او همچنان از سازمان اسناد و میراث فرهنگی خواست که اسناد را بررسی و به اسناد آسیب دیده در این محل یاری رسانند.  مسجد جامعی همچنین از پیگیری از طریق خاندان مصدق نیز خبر داد اما تاکید کرد که اسناد نسوخته‌اند.

  متن وصیتی که در آتش حسن آباد سوخت | مصدق در وصیت‌نامه‌اش چه نوشته بود | اشاره به دفترخانه ۳۹ تهران در وصیت‌نامه