چمدان : در روستاهایی که با تاکستان‌های زیبا پوشیده شده و کشاورزی شغل غالب مردم منطقه است موج جدیدی از اقامتگاه‌های بوم‌گردی درحال توسعه است که کلبه‌های چوبی به شکل بشکه هستند. اما علاوه‌بر این کلبه‌ها بعضی از این مناطق از بشکه‌های قدیمی برای ساخت این اقامتگاه‌ها استفاده می‌کنند.

اقامتگاه شاله کورونه│ آنترسلوا، تیرول جنوبی، ایتالیا

 

اقامتگاه شاله کورونه│ آنترسلوا، تیرول جنوبی، ایتالیا

 

کمپینگ آنتولتز│ آنترسلوای بالایی، آلتو آدیجه، تیرول جنوبی، ایتالیا

 

پناهگاه مارسی│ روکافلوویونه، مارکه، ایتالیا

 

تاکستان سارا│ ویتوریو ونه‌تو، ایتالیا

 

تاکستان سارا│ ویتوریو ونه‌تو، ایتالیا

 

تاکستان سارا│ ویتوریو ونه‌تو، ایتالیا

 

هتل دو ورووئه فن استاوورن، فریزی، هلند

 

هتل دو ورووئه فن استاوورن، فریزی، هلند

 

اقامتگاه اشلافن ایم وین‌فس│ ساسباچوالدن، بادن-وورتمبرگ، آلمان

 

اقامتگاه اشلافن ایم وین‌فس│ ساسباچوالدن، بادن-وورتمبرگ، آلمان

 

اقامتگاه اشلافن ایم وین‌فس│ ساسباچوالدن، بادن-وورتمبرگ، آلمان

 

اقامتگاه ماینفلد و جنینس│ کانتون گریسونز، سوییس

 

اقامتگاه ماینفلد و جنینس│ کانتون گریسونز، سوییس

 

اقامتگاه ماینفلد و جنینس│ کانتون گریسونز، سوییس

 

اقامتگاه تراسادینگن│ شافهائوسن، سوییس