چمدان: از شیوه آشپزی در دوره صفوی ۲ رساله مهم یعنی ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ و ماده‌الحیوه برجای مانده که اسناد مهمی در تاریخ خوراک ایران به حساب می‌آیند. علاوه بر این نقاشی‌های به جای مانده از بزم‌ها و … هم حاوی اطلاعاتی در مورد فرهنگ غذایی آن دوره  است. اکنون نمایشگاه آداب سفره داری و مهمانپذیری دربار صفوی توسط دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان برپا شده‌ است.

  دستور پخت غذاهای دوره صفوی؛ از ملمع پلو تا قبولی مرصع | ایرانیان در دوره صفوی ناهار نمی‌خوردند | مردم عادی رستوران می‌رفتند؛ اعیان در خانه غذا می‌خوردند
سفره داری و مهمانپذیری دربار صفوی - دربار چی می خورد - شاه چطور غذا می خورد - شاه چی می خورد - مهمانی دربار چطور بود
شاردن نوشته است ضیافت‌ها و بزم‌های طبقه اعیان و اشراف از بامداد تا شامگاه ادامه داشت. کشیدن چپق و قلیان، گوش دادن به اشعار حماسی که خوانندگان خوش آواز آن را می‌خواندند و پایکوبی رقاصه‌ها از تفریحات این بزم‌ها بود
سفره داری و مهمانپذیری دربار صفوی - دربار چی می خورد - شاه چطور غذا می خورد - شاه چی می خورد - مهمانی دربار چطور بود
شاردن نوشته است ضیافت‌ها و بزم‌های طبقه اعیان و اشراف از بامداد تا شامگاه ادامه داشت. کشیدن چپق و قلیان، گوش دادن به اشعار حماسی که خوانندگان خوش آواز آن را می‌خواندند و پایکوبی رقاصه‌ها از تفریحات این بزم‌ها بود
سفره داری و مهمانپذیری دربار صفوی - دربار چی می خورد - شاه چطور غذا می خورد - شاه چی می خورد - مهمانی دربار چطور بود
دستور غذاهای دوره صفوی
سفره داری و مهمانپذیری دربار صفوی - دربار چی می خورد - شاه چطور غذا می خورد - شاه چی می خورد - مهمانی دربار چطور بود
نمایشگاه آداب سفره داری و مهمانپذیری دربار صفوی |شیوه غذا خوردن شاه در این بخش از نمایشگاه توضیح داده شده است
سفره داری و مهمانپذیری دربار صفوی - دربار چی می خورد - شاه چطور غذا می خورد - شاه چی می خورد - مهمانی دربار چطور بود
نمایشگاه آداب سفره داری و مهمانپذیری دربار صفوی 
سفره داری و مهمانپذیری دربار صفوی - دربار چی می خورد - شاه چطور غذا می خورد - شاه چی می خورد - مهمانی دربار چطور بود
نمایشگاه آداب سفره داری و مهمانپذیری دربار صفوی | در بخشی از این نمایشگاه مشاغل و مناصب درباری در زمینه آماده سازی غذا در درباره شرح داده شده است
سفره داری و مهمانپذیری دربار صفوی - دربار چی می خورد - شاه چطور غذا می خورد - شاه چی می خورد - مهمانی دربار چطور بود
نمایشگاه آداب سفره داری و مهمانپذیری دربار صفوی | غذا خوردن برای ایرانیان از دیرباز به عنوان یک رخداد اجتماعی محسوب می‌شده است
سفره داری و مهمانپذیری دربار صفوی - دربار چی می خورد - شاه چطور غذا می خورد - شاه چی می خورد - مهمانی دربار چطور بود
نمایشگاه آداب سفره داری و مهمانپذیری دربار صفوی | شیوه جلوس شاه، ظرف غذاخوری شاه و شیوه غذا خوردنش در این تابلوی نمایشگاه شرح داده شده است
سفره داری و مهمانپذیری دربار صفوی - دربار چی می خورد - شاه چطور غذا می خورد - شاه چی می خورد - مهمانی دربار چطور بود
نمایشگاه آداب سفره داری و مهمانپذیری دربار صفوی
سفره داری و مهمانپذیری دربار صفوی - دربار چی می خورد - شاه چطور غذا می خورد - شاه چی می خورد - مهمانی دربار چطور بود
نمایشگاه آداب سفره داری و مهمانپذیری دربار صفوی 

عکس‌ها: ایرنا | زهرا باغبان